Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Agroturystyka „Go­spo­dar­stwo Jaroszówka” z sukcesami na Jurze, ale też na Śląsku

Facebook Twitter

Go­spo­dar­stwo Jaroszówka z gminy Żarki zajęło drugie miej­sce w „Kon­kur­sie na naj­lep­szą agro­tu­ry­sty­kę w wo­je­wódz­twie ślą­skim". Plebiscyt jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez Ślą­ski Ośro­dek Do­radz­twa Rol­ni­cze­go w Czę­sto­cho­wie.

Cztery hektary terenu wykorzystano tutaj pod: stajnię, hipoterapię czy rajdy, ale też produkcję lokalnych serów czy rzemiosło w drewnie. Nagroda dla rozwijających agroturystykę w regionie osób, zostanie wręczona w cza­sie te­go­rocz­nej Kra­jo­wej Wy­sta­wy Rol­ni­czej po­łą­czo­nej z Do­żyn­ka­mi Ja­sno­gór­ski­mi już 2 wrze­śnia. Gra­tu­lu­je­my.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 27 maja 2024