Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

II tura wyborów: do piątku (12.04) wnioski o głosowanie przez pełnomocnika

Facebook Twitter

Do piątku (12.04) jest czas, by złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika w II turze wyborów samorządowych. O takie wsparcie może wnioskować każdy kto skończył 60 lat oraz osoby z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

głosowanie przez pełnomocnika Wybory samorządowe 2024

We wniosku podajemy dane i adresy zarówno wyborcy jak i jego pełnomocnika. Ważne jest to, że akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.

Kto może głosować przez pełnomocnika?

 • wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.
 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
 • 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Kto NIE MOŻE być pełnomocnikiem?

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba kandydująca w wyborach.

Jak ustanowić pełnomocnika?

Do 12 kwietnia br. należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miasta na piśmie, z własnoręcznym podpisem lub elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

We wniosku należy umieścić:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania zarówno Wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku osoby z niepełnosprawnością – kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
 • niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 27 maja 2024