Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Przejścia dla pieszych: 116 miejsc w województwie poprawi stan bezpieczeństwa

Facebook Twitter

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał trzy umowy na realizację doświetleń przejść dla pieszych w 118 miejscach w województwie śląskim.

Przejścia dla pieszych
fot. GDDKiA

Pierwsza umowa dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w rejonie Lublińca, a jej wartość to ponad 1 mln zł, druga to przejściach dla pieszych w rejonie Zabrze o wartości porwie 1,4 mln zł, zaś trzecia w Rejonie Wysoki Brzeg o wartości ponad 3,5 mln zł. Wykonawcą wszystkich trzech umów jest firma Gramar z Lublińca. Termin realizacji tych umów wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w Rejonie Lublińca
W trzydziestu dwóch miejscach w ciągu DK43 wybudujemy nową infrastrukturę, oświetleniową, w tym dwadzieścia cztery zlokalizowano w Kłobucku, pięć w Libidzy, trzy w Gruszewni, jedno w Krzepicach.

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w Rejonie Zabrza
W ramach tej umowy, łącznie w dwudziestu sześciu miejscach, wybudujemy nową infrastrukturę drogową. Sześć z nich zlokalizowanych jest na DK40, po dwa w Łanach, Niewieszy i Bycinie. Ponadto osiemnaście miejsc w rejonie węzłów autostrady A1, tym po czterech w Gliwicach i Bytomiu, po dwa w Knurowie i Mszanie, w trzech w Bełku, po jednym w Zabrzu, Żorach i Świerklanach. Inwestycja obejmie też dwa przejścia na autostradzie A4 w Gliwicach.

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w Rejonie Wysokiego Brzegu
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach tej umowy obejmie aż pięćdziesiąt dziewięć lokalizacji. Najwięcej z nich na DK44. W Bieruniu doświetlimy aż dwadzieścia cztery miejsca oraz jedno w Mikołowie. Kolejne dwadzieścia cztery miejsca zostaną doświetlone na DK81, w tym po siedem w Mikołowie i Orzeszu, pięć w Łaziskach Górnych, cztery w Pawłowicach. Nowa infrastruktura powstanie też na DK94 w Sławkowie. Ponadto na autostradzie A4 w jedenastu miejscach, w tym w sześciu w Rudzie Śląskiej i pięciu w Katowicach.

Przedmiot zamówienia
Wykonawca zobowiązał się do przygotowania dokumentacji projektowej i docelowej organizacji ruchu. Po akceptacji opracowań projektowych oraz zatwierdzeniu organizacji ruchu wybuduje dedykowane oświetlenia dla pieszych. Tam, gdzie to niezbędne, wykona prace brukarskie, w tym budowę dojść dla pieszych i tzw. kostki integracyjne wraz z niezbędną modyfikacją oznakowania pionowego i poziomego.

PBID w Śląskiem

Realizując te umowy, poprawiliśmy bezpieczeństwo pieszych na blisko 600 przejściach dla pieszych na drogach krajowych w woj. śląskim. Do tej pory podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa na 260 przejściach. Trwa realizacji podpisanej w listopadzie inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych w północnej części woj. śląskiego. Wartość tego kontraktu to ponad 3,3 miliona złotych. W ramach zadania poprawimy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na drogach krajowych w czterdziestu siedmiu lokalizacjach na terenie powiatu lublinieckiego, częstochowskiego i tarnogórskiego. Wartość inwestycji w woj. śląskim oszacowano na ponad 180 mln zł. Od 2021 r. zakończyliśmy i rozliczyliśmy już 19 umów o łącznej wartości prawie 50 mln zł. W tym roku terminy umowne zakończenia inwestycji obejmują sześć umów o wartości prawe 31 mln zł. Do 2025 r. planujemy jeszcze zawrzeć 19 umów, których wartość przekroczy 95 mln zł. Wszystkie te zadania finansowe są ze środków budżetowych państwa, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– informuje GDDKiA

Skrzyżowania, ścieżki, chodniki…
W ramach PBID realizowany jest szeroki zakres działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prace obejmują głównie przebudowy skrzyżowań, budowę chodników i dróg rowerowych, a także drogowych sygnalizacji świetnych i ostrzegawczych. Doświetlamy również przejścia dla pieszych i ich strefy przejściowe. Nacisk stawiany jest na poprawę bezpieczeństwa pieszych, zaliczanych do grupy niechronionych użytkowników dróg. Działania obejmują zarówno punktowe lokalizacje, jak też kompleksowe zadania na dłuższych odcinkach komunikacyjnych.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej – Przejścia dla pieszych

Celami szczegółowymi PBID są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. Realizacja zadań z Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK), pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest on spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach RPBDK.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj