Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Inwestycje na drogach w województwie śląskim. GDDKiA podsumowała rok

Facebook Twitter

Najważniejsze zadania w tym roku to budowa lub przebudowa prawie 120 km dróg. Budżet GDDKiA na ten rok wyniósł prawie 2,3 mld z czego na inwestycje przeznaczono niespełna 2 mld zł a utrzymanie dróg i obiektów mostowych pochłonęło 330 mln zł.

Inwestycje na drogach w województwie śląskim

Inwestycje na drogach w województwie śląskim. Jakie drogi trafią do rozbudowy?

Ten rok jest również rekordowym pod względem inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przebudowy istniejących dróg krajowych. To także praca przy prawie 40 dokumentacjach projektowych przygotowywanych inwestycji.

ZDW w Katowicach informuje, że zajmował się również trudnymi tematami – przygotowaniem do realizacji ponad 65 km odcinka S11 gr. województw opolskiego i śląskiego – Piekary Śląskie, naprawą nawierzchni betonowej autostrady A1 w Konopiskach czy przygotowaniami do naprawy ponad 15 km odcinka autostrady A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami.

Odcinki dróg na etapie budowy to: 

 • prawie 7 km drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza,
 • prawie 40 km drogi ekspresowej S1 Bieruń – Bielsko-Biała, na czterech zadaniach realizacyjnych,
 • 8,5 km drogi ekspresowej S1 pomiędzy Przybędzą a Milówką (obejście Węgierskiej Górki),
 • 16,7 km obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78,
 • 11,8 km rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – Zabrze,
 • 15 km przebudowy DK91 na odcinkach Częstochowa – Nowa Wieś 4,6 km, Markowice – Brudzowice 5,1 km, Siedlec Duży – Koziegłowy 4,4 km,
 • 14,6 km rozbudowy drogi krajowej nr 46: na odcinku Janów – Lgoczanka 6,9 km oraz na odcinku Lelów – Nakło 7,7 km.

Zrealizowane i kończące się inwestycje:

 • prac przy dokończeniu budowy autostrady A1,
 • przebudowy odcinka DK91 Nowa Wieś – Zawada o długości 5 km,
 • rozbudowy skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów oraz 1456S Czaniec – Porąbka w Czańcu o łącznej długości prawie 400 m,
 • budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w Bieruniu na odcinku 1,3 km – cicha nawierzchnia,
 • budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DK11 Sieraków – Ciasna o długości 4,8 km oraz w ciągu DK44 Paniówki – Mikołów o długości ponad 1 km,
 • budowy chodnika o dł. 120 m, dwóch zatok autobusowych wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych z doświetleniem w ciągu DK46 w Przymiłowicach,
 • budowy chodnika o dł. ok. 3 km, zatok autobusowych w ciągu DK42 na odcinku Parzymiechy – Grabarze,
 • budowy odcinków chodnika i sygnalizacji świetlnej w ciągu DK45 Tworków – Krzyżanowice o łącznej długości 500 m,
 • budowy odcinków chodnika o łącznej długości prawie 1 km w miejscowości Turza Śląska oraz Gorzyce w ciągu DK78.

W realizacji jest już ponad 55 km drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim, a koszt prac budowalnych to ponad 4 mld zł.

 • Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, prawie 7 km długości,
 • Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała, prawie 40 km na czterech zadaniach realizacyjnych,
 • Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki), długość 8,5 km.
Autostrada A4

Inwestycje na drogach krajowych w województwie śląskim. Fot. GDDKiA o. Katowice

S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza
Umowę na przebudowę do parametrów drogi ekspresowej prawie 7 km DK1 podpisano we wrześniu 2020 r. z firmą Budimex. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2021 r., po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dla części robót wykonawca wystąpił 27 października 2021 r. o wydanie zamiennej decyzji ZRID. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom ponad 80 proc. Planowane zakończenie całości prac z udostępnieniem drogi dwujezdniowej o pełnych parametrach drogi ekspresowej w połowie roku 2024, z wyłączeniem odcinka na węźle Pogoria, na którym prowadzone będą niezależne, dodatkowe prace związane z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Armii Krajowej.

S1 od Mysłowic do Bielska-Białej to 40 km nowej drogi
Łączna wartość umów na realizację czterech odcinków tej trasy to niemalże 2,3 mld zł. Umowny termin zakończenia budowy S1 na odcinku Mysłowice – Bieruń przypada w październiku 2025 r., a Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r. Dla obydwu odcinków złożyliśmy w tym roku wnioski o wydanie ZRID. Odcinek Oświęcim – Dankowice powinien zostać ukończony w lipcu 2024 r., a odcinek Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów w sierpniu 2024 r. Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji administracyjnych dla wszystkich czterech odcinków, wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców i podpisaniu aneksów do umów.

S1 Przybędza – Milówka
Kolejnym realizowanym odcinkiem trasy ekspresowej S1, która ułatwi dojazd z Mysłowic do granicy ze Słowacją, jest tzw. obejście Węgierskiej Górki o długości 8,5 km. 10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę z Konsorcjum firm w składzie: Mirbud (Lider), Kobylarnia, Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż, o wartości blisko 1,5 mld zł na zaprojektowanie i wybudowanie trasy. Zaawansowanie robót na inwestycji osiągnęło poziom ponad 70 procent. Wykonawca deklaruje zakończenie tej inwestycji na przełomie 2024 i 2025 roku.

DK78 Poręba – Zawiercie
Całość podzielona została na dwa odrębne zadania. Pierwsze, o długości 16,7 km i prowadzące przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów, jest realizowane w systemie Projektuj i buduj. 28 lutego 2022 roku Wojewoda Śląski wydał decyzję ZRID, co umożliwiło w marcu 2022 r. rozpoczęcie robót budowlanych. Zaawansowanie rzeczowe robót na koniec 2023 roku wynosi ponad 50 procent. Pierwotnie, umowny termin zakończenia robót przypadał w kwietniu 2023 r. Jednakże, po rozpatrzeniu roszczenia wykonawcy m.in. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji ZRID, strony umowy podpisały aneks przesuwający czas na ukończenie do 25 kwietnia 2025 r.

Dla drugiego zadania, od Kromołowa do Zawiercia, 21 stycznia 2020 r. podpisano umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID nastąpiło we wrześniu 2022 r. Rok później ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy drugiej części obwodnicy. Odcinek o długości 7,5 km, stanowiący kontynuację budowanego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia, swój początek będzie miał na budowanym węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach obwodnicy Kroczyc.

Przebudowa dawnej „gierkówki” w województwie śląskim
Kierowcy korzystają już z niemal 5-kilometrowego odcinka Nowa Wieś – Zawada, a na kolejnych blisko 15 km prowadzone są prace. W lipcu br. podpisaliśmy umowy na przebudowę odcinków Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy. Dla kolejnych dwóch odcinków tj. Nowa Wieś – Zawada i Markowice – Brudzowice umowy podpisaliśmy 29 września 2021 r. oraz 19 stycznia 2022 r. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie prawie 310 mln zł. Odcinek Zawada – Siedlec Duży jest na etapie postępowania przetargowego. W grudniu dokonaliśmy wyboru oferty. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie. O dalszych krokach zadecyduje Krajowa Izba Odwoławcza. Dla pozostałych trzech odcinków o długości około 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa. Do 2027 roku chcemy zmodernizować ponad 40 km tej trasy w województwie.

Program Budowy 100 Obwodnic
W listopadzie ogłosiliśmy przetarg na realizację obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78, o długości ok. 9,1 km. To pierwsza obwodnica, jaka powstanie w woj. śląskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Kolejną powinna być obwodnica Pradeł. Przewidujemy, iż przetarg na realizację tej obwodnicy ogłosimy w I kw. 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji.

Pozostałe trzy obwodnice są jeszcze w fazie przygotowania. Ogłoszenie przetargu dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 zaplanowano w II kwartale 2024 r., a jej realizację w latach 2025-2027. Do końca II kwartału 2024 r. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu DK46. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w III kwartale 2025 r., a jej realizację w latach 2026-2029.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu DK78 jest na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2029. Początek projektowanej obwodnicy uległ zmianie w stosunku do poprzednich rozwiązań. Droga zostanie włączona do projektowanego w ramach S11 węzła Tarnowskie Góry Zachód jako kolejny wariant do przeanalizowania w ramach opracowania STEŚ-R. Z kolei decyzja odnośnie doboru przekroju drogi zostanie podjęta po weryfikacji opracowania prognozy ruchu.

W ciągu następnych lat, za sprawą realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic, z kilku miast wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy. Pięć obwodnic będzie miało łączną długość prawie 50 km i pozwolą ominąć Blachownię i Herby w ciągu DK46 oraz położone wzdłuż DK78 Nakło Śląskie i Świerklaniec, Kroczyce, Pradła, Szczekociny i Goleniowy.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej w Śląskiem
Dzięki temu programowi poprawimy bezpieczeństwo pieszych na blisko 600 przejściach dla pieszych na drogach krajowych w woj. śląskim. Do tej pory podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa na 260 przejściach. Trwa realizacja podpisanej w listopadzie inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych w północnej części woj. śląskiego. Wartość tego kontraktu to ponad 3,3 miliona złotych. W ramach zadania poprawimy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na drogach krajowych w czterdziestu siedmiu lokalizacjach na terenie powiatu lublinieckiego, częstochowskiego i tarnogórskiego. W grudniu podpisaliśmy kolejne trzy umowy o łącznej wartości prawie 6 mln zł, dzięki którym doświetlimy kolejne przejścia dla pieszych w 118 miejscach w województwie śląskim. Wartość wszystkich inwestycji w woj. śląskim w ramach PBID oszacowano na ponad 180 mln zł. Od 2021 r. zakończyliśmy i rozliczyliśmy już 19 umów o łącznej wartości prawie 50 mln zł. W tym roku terminy umowne zakończenia inwestycji obejmują sześć umów o wartości prawe 31 mln zł. Do 2025 r. planujemy jeszcze zawrzeć 19 umów, których wartość przekroczy 95 mln zł. Wszystkie te zadania finansowe są ze środków budżetowych państwa, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Bezpieczna infrastruktura inżynierska gwarantem bezpiecznego poruszania się po drogach
Ogłosiliśmy w tym roku przetargi na budowę lub przebudowę obiektów mostowych: wiaduktu nad DK86 w Będzinie (ul. Wolności), mostu przez rzekę Pilicę w ciągu DK78 w Szczekocinach, przebudowy wiaduktów nad S86 w Katowicach. Niedawno zakończyliśmy też inwestycje związane z budową mostów na DK86 w Goląszczce oraz w Będzinie. Wartość tych zadań to odpowiednio 6,7 mln oraz 5 mln zł. W sierpniu rozpoczęliśmy przebudowę wiaduktu tramwajowego w Będzinie nad DK86. Wartość tej umowy, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, to około 3,5 mln zł. Trwa również realizacja umowy podpisanej w lipcu br. na wybudowanie nowego mostu nad ciekiem Blaszynówka w Tworogu w ciągu DK11. Prace w trzynaście miesięcy wykona firma Primost Serwis z Będzina. Wartość umowy wynosi ponad 4,2 mln zł. W lutym tego roku podpisaliśmy także umowę na budowę wiaduktu w ciągu ul. Dzióbka nad drogą ekspresową S1 w Mysłowicach. Prace w szesnaście miesięcy wykona firma Primost Południe z Będzina. Wartość umowy to prawie 9,3 mln zł. Łącznie mamy już podpisane umowy na realizację trzech obiektów na łączną wartość prawie 17 mln zł.

Prawie pół roku przed umownym terminem zakończenia kończymy także jedno duże zadanie remontowe na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. 29 grudnia wprowadziliśmy już docelową organizację ruchu na obydwu jezdniach autostrady, gdzie wyremontowaliśmy i wyciszyliśmy urządzenia dylatacyjne. Na mostach ułożona została również nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość inwestycji to prawie 7 mln zł. Umowny termin zakończenia całości robót przypada w czerwcu 2024 roku.

Zakończyliśmy już zabezpieczanie prześwitów pomiędzy obiektami mostowymi
W październiku odebraliśmy ostatnie 13 zabezpieczeń wykonanych w obrębie autostrady A1. W sumie, w latach 2021-2023, zrealizowaliśmy wszystkie 247 zinwentaryzowanych i zaplanowanych do zabezpieczenia prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych. Wartości tych prac to blisko 13,6 mln zł. Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń w postaci siatek pomiędzy pomostami obiektów mostowych rozpoczęto w 2021 roku. Ostatnie prześwity zabezpieczono we wrześniu bieżącego roku. Najwięcej obiektów – 161 – zostało zabezpieczonych na autostradzie A1 i A4. Zabezpieczyliśmy także 58 obiektów w ciągu dróg ekspresowych oraz 28 na drogach krajowych. Obecnie realizowane i przygotowywane budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej uwzględniają już w swojej dokumentacji projektowej konieczność wykonania takich zabezpieczeń.

2023 r. to praca przy ponad 40 dokumentacjach.
W minionym roku złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla obu odcinków S11 w woj. śląskim o łącznej długości ok. 65 km. Tym samym etap opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) został zakończony. Równolegle do procedowanych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planuje się rozpocząć prace projektowe dotyczące opracowania elementów Koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem podłoża gruntowego.

Na tym etapie dokumentacja projektowa zostanie podzielona na następujące odcinki:

 • od granicy województwa opolskiego/śląskiego do granicy powiatu tarnogórskiego/lublinieckiego;
 • od granicy powiatu tarnogórskiego/lublinieckiego do węzła Radzionków;
 • od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Planuje się, iż w I kwartale 2024 r. zostanie ogłoszony przetarg na elementy Koncepcji Programowej dla odcinka od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie. Dla pozostałych odcinków tj. od granicy województwa śląskiego do węzła Radzionków przetarg ogłosimy po uzyskaniu aneksów do Programów Inwestycji.

Ogłosiliśmy przetargi na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia (odc. Kromołów – Żerkowice) w ciągu DK78 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz na budowę obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78 (Program budowy 100 obwodnic). W chwili obecnej trwa uzyskiwanie decyzji ZRID dla ww. inwestycji.

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78 w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID dla ww. inwestycji.

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla DK91 na sieci TEN-T (odcinki Koziegłowy – Markowice oraz Siewierz – Podwarpie). Trwa przygotowywanie przetargów na roboty budowlane, a także opracowywany jest aneks do Programu Inwestycji niezbędny do ogłoszenia przetargów na roboty budowlane.

Opracowano także projekt budowlany i wykonawczy dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na DK45 w Raciborzu. W chwili obecnej trwa przetarg na roboty budowlane.

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 z ul. Okradzionowską w Sławkowie. W chwili obecnej trwa przygotowywanie przetargu na roboty budowlane.

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla budowy ekranów akustycznych wzdłuż DK86 w Będzinie w rejonie ulic Hutnicza, Mickiewicza i Wolności, a także wzdłuż S86 w Sosnowcu w rejonie ulic Stalowa i Daleka. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla ww. inwestycji planowane jest w 2024 r.

Przygotowywane są przetargi na opracowanie dokumentacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla rozbudowy autostrady A4 na odc. granica woj. opolskiego i śląskiego – węzeł Katowice Murckowska oraz węzeł Katowice Murckowska – węzeł Byczyna.

Dokumentacje w toku
Ekspertyza techniczna i program naprawczy dla A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie zostały opracowane. Dokumentacja została przekazana do Centrali GDDKiA celem zaopiniowania jej przez Radę Naukową działającą przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

Opracowywany jest projekt rozbudowy drogi ekspresowej S1 na odcinkach: w m. Dąbrowa Górnicza (od w. Pogoria do w. Podlesie), Sosnowiec – Sosnowiec ul. Inwestycyjna (z wyłączeniem węzła Klimontów realizowanego przez Gminę Sosnowiec), Sosnowiec ul. Inwestycyjna – Sosnowiec w. Jęzor, Sosnowiec w. Jęzor – Mysłowice węzeł Brzęczkowice, Mysłowice – Lędziny.

Powstaje projekt budowlany i wykonawczy dla rozbudowy DK91 na odc. Brudzowice – Siewierz. W chwili obecnej trwają ostatnie prace projektowe niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla rozbudowy DK45 na odc. Zabełków – Roszków. W chwili obecnej opracowywany jest aneks do Programu Inwestycji niezbędny do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Ponadto dla rozbudów dróg krajowych na istniejącej sieci drogowej opracowywany jest projekt budowlany dla rozbudowy: DK46 na odc. Ślęzany – Lelów, DK78 na odc. Wodzisław – Rybnik oraz Pradła – Irządze (Jest to odcinek pomiędzy Obwodnicą Pradeł a Obwodnicą Szczekocin i Goleniowych).

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej realizowane są kolejne dwie inwestycje: opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK45 z drogą wojewódzką nr 416 w Raciborzu oraz dla budowy chodnika w ciągu DK11 na ul. Józefa Korola w Tarnowskich Górach.

Z kolei dla budowy ekranów akustycznych opracowywane są projekty budowlane oraz wykonawcze wzdłuż: DK94 w Sławkowie, DK44 w Mikołowie (przy ul. Gliwickiej), DK86 w Sarnowie, S86 przy ul. Staropogońskiej w Sosnowcu, DK44 w Mikołowie w okolicach ul. Kwiatowej i Bażanciej.

Źródło: GDDKiA w Katowicach

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj