Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Prestiżowy tytuł Szkoła Patriotów dla podstawówki z Jaworznika

Facebook Twitter

Młodzi patrioci uczą się w gminie Żarki. Podczas uroczystej gali podstawówka w Ja­worz­ni­ku zo­sta­ła uho­no­ro­wa­na za­szczyt­nym ty­tu­łem „"Szkoły Patriotów".

szkoła patriotów
fot. mat. prasowe

Wy­da­rze­nie było za­koń­cze­niem dzia­łań w ra­mach Wo­je­wódz­kie­go Pro­jek­tu „Szko­ła/Przed­szko­le Pa­trio­tów”. Wzię­ło w nim udział ponad 220 pla­có­wek oświatowych. Ka­pi­tu­ła uho­no­ro­wa­ła certyfikatem 147 szkół oraz 37 przed­szko­li w wo­je­wódz­twie ślą­skim.

Spośród na­gro­dzo­nych szkół tylko 21 do­sta­ło spe­cjal­ne wy­róż­nie­nie, za szcze­gól­ne przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu i zo­sta­ło za­pro­szo­nych, wraz z pocz­tem sztan­da­ro­wym na uro­czy­stość podsumowującą projekt. Wśród tych wy­róż­nio­nych zna­la­zła się ja­worz­nic­ka pod­sta­wów­ka. Szko­ła zo­sta­ła wpi­sa­na do spe­cjal­ne­go re­je­stru i będzie posługiwać się nowym ty­tu­łem w cza­sie oficjalnych uro­czy­sto­ści. Gratulujemy.

Szkoła Patriotów dla placówki z Jaworznika

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj