Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dziś (18.11.) kolejna sesja Rady Miasta. Dyskusja o finansach miasta

Facebook Twitter

Już dziś (18.11.) ponownie zbiorą się miejscy radni. Zapowiada się bardzo gorąca dyskusja na temat budżetu Częstochowy na przyszły rok. Radni między innym będą też głosować nad uchwałą o wzroście wynagrodzeń dla siebie oraz Prezydenta Miasta. Poniżej zamieszczamy pełny harmonogram czwartkowych obrad. Początek o godzinie 12. Sesja odbędzie się ponownie trybie zdalnym.

Co pojawi się w dzisiejszym porządku obrad?

Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na 2022 rok. Jest to projekt budżetu, który zgodnie z prawem prezydent miasta złożył do Rady Miasta Częstochowy, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej 15 listopada. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla radnych miasta Częstochowy, a także w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta

– wyliczał rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj. Dyskusje i głosowania można śledzić poprzez stronę internetową Urzędu Miasta.

Link do transmisji online TUTAJ.

PORZĄDEK LI OBRAD ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) zwołuję na dzień 18 listopada (czwartek) 2021 roku o godz. 12.00 LI zwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online)
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038.
Dyskusja nad projektami uchwał.
10. (BR.1.LI.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038.
11. (BR.2.LI.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
12. (BR.3.LI.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 547.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
13. (BR.4.LI.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2021 i 2022 rok.
14. (BR.5.LI.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXI/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
15. (BR.6.LI.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Częstochowy.
16. (BR.7.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego.
17. (BR.8.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
18. (BR.9.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.
19. (BR.10.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Mirów i Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic Legionów, Hallera, Odlewników i Głogowej.
20. (BR.11.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
21. (BR.12.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
22. (BR.13.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2021 rok.
23. (BR.14.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usprawnienia transportu zbiorowego.
24. (BR.15.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej lokalizacji masztu telefonii komórkowej.
25. (BR.16.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Narodowego Programu Szczepień.
26. (BR.17.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.
27. (BR.18.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie.
28. (BR.19.LI.21)Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Częstochowskiego Centrum Świadczeń w Częstochowie.
29. Przerwa.
Głosowanie projektów uchwał.
30. (BR.1.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038.
31. (BR.2.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
32. (BR.3.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 547.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
33. (BR.4.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2021 i 2022 rok.
34. (BR.5.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXI/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
35. (BR.6.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Częstochowy.
36. (BR.7.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego.
37. (BR.8.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
38. (BR.9.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.
39. (BR.10.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Mirów i Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic Legionów, Hallera, Odlewników i Głogowej.
40. (BR.11.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
41. (BR.12.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
42. (BR.13.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2021 rok.
43. (BR.14.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usprawnienia transportu zbiorowego.
44. (BR.15.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej lokalizacji masztu telefonii komórkowej.
45. (BR.16.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Narodowego Programu Szczepień.
46. (BR.17.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.
47. (BR.18.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie.
48. (BR.19.LI.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Częstochowskiego Centrum Świadczeń w Częstochowie.
49. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
50. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj