Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Żarki też przyjęły miejski budżet, udało się tuż przed końcem starego roku

Facebook Twitter

Budżet Gminy Żarki na rok 2024 jest bez­piecz­ny i wia­ry­god­ny, za­pew­nia­ płyn­ność fi­nan­so­wą z zapisanym minimalnym po­zio­mem za­dłu­że­nia. Rada Miasta tuż przed końcem starego roku roku podjęła najważniejszą, finansową uchwałę.

Żarki, miejski budżet, Szóstka padła w Konopiskach
fot. Pixabay

Żarki przyjęły miejski budżet

Jako bezpieczny, żarecki budżet okre­ślił bur­mistrz Kle­mens Pod­lej­ski. Uchwa­ła zo­sta­ła przy­ję­ta na sesji Rady Miej­skiej podczas czwartkowych obrad (28.12.). Kwota na in­we­sty­cje wy­no­si w niej bli­sko 7 mln zł.

Wśród dużych zadań do re­ali­za­cji jest np. mo­der­ni­za­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Wła­dy­sła­wa Sza­fe­ra w Żar­kach z re­wi­ta­li­za­cją te­re­nu. Planowane są prace od­two­rze­nio­we w bu­dyn­ku Miej­sko – Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry. Za­pla­no­wa­no dalszą bu­do­wę sieci wo­do­cią­go­wej i kanalizacji w ul. Młyń­skiej i ul. Ja­go­do­wej.

Są rów­nież do­ta­cje dla pa­ra­fii w Ko­to­wi­cach i Przy­by­no­wie oraz sank­tu­arium Le­śniow­skie­go. Zostały przy­zna­ne gmi­nie z Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Od­bu­do­wy Za­byt­ków.

Wydatki i przychody są niemal zrównoważone, a najwięcej w tym roku Żarki wydadzą na oświatę, ponad 20 mln złotych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj