Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dobiegają końca prace na Mokrej i Prostej w Żarkach

Facebook Twitter

Prace dobiegają końca. Zapewniają samorządowcy z Żarek a chodzi o mo­der­ni­za­cję ulic w cen­trum - Mo­krej i Pro­stej. Trwa układanie no­wych na­wierzch­ni.

Dobiegają końca prace na Mokrej i Prostej w Żarkach
Fot. umigzarki.pl

Dobiegają końca prace na Mokrej i Prostej w Żarkach

Wy­ko­na­no rów­nież prze­bu­do­wę od­wod­nie­nia, nowe pod­bu­do­wy, chod­ni­ki z kost­ki bru­ko­wej, zjaz­dy do ist­nie­ją­cych po­se­sji. – Za­da­nie re­ali­zu­je Gmina Żarki dzię­ki do­fi­nan­so­wa­niu z środ­ków Pro­gra­mu Roz­wo­ju Ob­sza­rów Wiej­skich. War­tość in­we­sty­cji to ponad 670 tysięcy złotych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024