Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

O tym, kto przebuduje ul. Jasnogórską, dowiemy się dopiero 26 lipca. Miasto przesunęło termin rozstrzygnięcia przetargu

Facebook Twitter

4 lipca Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie. Na rozstrzygnięcie- oferenci będą musieli jednak jeszcze poczekać. Do Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęło wiele zapytań od zainteresowanych firm, stąd decyzja MZD o przesunięciu terminu.

Przebudowa DW786
fot. Pixabay

Kto przebuduje ul. Jasnogórską?

Wykonawcę inwestycji mamy poznać dopiero 26 lipca. Po podpisaniu umowy czas na realizację zadania to 16 miesięcy. A co wchodzi w zakres prac: przebudowa skrzyżowań, przebudowa sieci podziemnych, w tym ciepłociągu, także budowa odwodnienia.

Konieczne będą czasowe wyłączenia z ruchu

Utrudnienia odczują kierowcy poruszający się w ścisłym centrum miasta, ale tez mieszkańcy ulicy Jasnogórskiej i przyległych. Dla nich wykonawca ma przygotować miejsca parkingowe. Do tego przeznaczony ma zostać parking przy dawnej siedzibie MZD.

Koszt całej inwestycji wyniesie 12,7 mln zł, dofinansowanie w ramach puli wojewódzkiej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 3,83 mln zł.

Zakres zadania

Część drogowa:

 • niezbędne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie pasa z zieleni,
 • wycinka drzew, krzewów kolidujących z inwestycją,
 • humusowanie skarp wraz z obsianiem,
 • roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących utwardzonych nawierzchni),
 • wykonanie jezdni ul. Jasnogórskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego klasy „L” na długości 713,00m o szerokości: 6,00m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego, 6,50m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego,
 • obustronne ciągi piesze,
 • przebudowa istniejących skrzyżowań, w tym przede wszystkim wykonanie skrzyżowań z wyniesioną tarczą (element spowolnienia ruchu). Dotyczy to skrzyżowania ulicy Jasnogórskiej z ulicą Partyzantów oraz ulicy Jasnogórskiej z ulicą Żwirki i Wigury/ Racławicką. Na pozostałych skrzyżowaniach będzie wykonane dowiązanie sytuacyjne (regulacja łuków) i wysokościowe ich wlotów,
 • zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • nasadzenia drzew, przesadzenia krzewów, odtworzenie trawników,
 • dwuletnia pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów oraz wykonanych trawników,
 • wykonanie oznakowania,
 • wytyczenie punktów granicznych zgodnie z decyzją,
 • opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, uwzględniającego ewentualne zmiany projektowe (wymagane zatwierdzenie w Urzędzie Miasta Częstochowy).

Mała architektura:

W ramach zadania przewiduje się wykonanie na odcinku objętym opracowaniem elementów małej architektury w postaci:

 • odtworzenia istniejących gazonów (8 szt.) zlokalizowanych na wlocie ul. Jasnogórskiej na skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki,
 • betonowych koszy na śmieci w ilości 16 sztuk.

Część sanitarna:

Przebudowa wodociągu wraz z sięgaczami w granicy pasa drogowego dla potrzeb przebudowy ulicy Jasnogórskiej oraz przebudowa i budowa odcinka wodociągu w ulicy Partyzantów z włączeniem w wodociąg w ulicy Jasnogórskiej. Projektowany wodociąg włączony zostanie do istniejących wodociągów w ulicach: ks. J. Popiełuszki, Racławickiej, Żwirki i Wigury, Partyzantów, Dąbrowskiego i Kilińskiego tworząc układ pierścieniowy.

Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej w obszarze planowanej inwestycji, zaprojektowano średnicę Ø160 z wyjątkiem odcinka od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Kilińskiego, gdzie przyjęto średnice Ø200. Zwiększenie średnicy wodociągu na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Kilińskiego umożliwi w pełni zabezpieczenie przeciwpożarowe Teatru im. Adama Mickiewicza. Wodociąg poprowadzono pod jezdnią w odległości około 80 cm od projektowanego krawężnika. Włączenie projektowanego wodociągu DN 160 z rur żeliwnych sferoidalnych nastąpi w węźle w1. Na włączeniu zabudowana zostanie zasuwa DN150. Zaraz za nim nastąpi przepięcie istniejącego wodociągu DN150 w ulicy ks. J. Popiełuszki (Pw1) oraz przepięcie wodociągu DN100 (Pw2). W węźle zabudowane zostaną dwie zasuwy DN150 oraz jedna DN100.

Kanalizacja deszczowa:

Kanalizacja deszczowa włączona zostanie do istniejących kolektorów deszczowych w ulicach: ks. J. Popiełuszki, Kilińskiego, Dąbrowskiego oraz al. Jana Pawła II.
Dla potrzeb odwodnienia przebudowywanej ulicy Jasnogórskiej zaprojektowano wpusty deszczowe, które zostaną włączone do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 7 odcinków kanalizacji deszczowej. Główny kolektor deszczowy o średnicy 800mm i dł. 281m poprowadzono z ul. Partyzantów. Ciąg ten poprzez istn. studnię rewizyjną zostanie włączony do istniejącego w pasie drogowym Al. Jana Pawła II kolektora deszczowego fi 2000mm. Przed wprowadzeniem wód do kolektora zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemności 200m3. Zbiornik zlokalizowany będzie pod powierzchnią istniejącego parkingu. Do projektowanego kolektora w ul. Partyzantów będą odprowadzone dwa odcinki kanalizacji deszczowej ul. Jasnogórskiej oraz wody deszczowe z zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych u zbiegu ulic Jasnogórskiej i Partyzantów.

Część elektroenergetyczna:

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej

Część teletechniczna:

 • budowa kanału technologicznego wzdłuż ulicy Jasnogórskiej na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego oraz Kilińskiego;
 • wykonanie kanalizacji technologicznej umożliwiającej zaciąganie kabli w kanalizacji do połączenia sygnalizacji ulicznej z Miejską Siecią Monitoringu.
 • Przebudowa ciepłociągu wysokoparametrowanego wraz ze wszystkimi przyłączami,
 • Przebudowa ciepłociągu niskookoparametrowanego wraz ze wszystkimi przyłączami c.o. do budynków

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 96 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w niżej opisanych etapach i po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Do 08.09.2023r w przypadku zlecenia robót w ramach prawa opcji, należy przebudować ciepłociągi wraz z przyłączami (chyba że dłuższy termin zostanie pisemnie uzgodniony z gestorem sieci, mając na uwadze konieczność prowadzenia robót przed rozpoczęciem sezonu grzewczego).
 2. Do 01.09.2023r należy wybudować zbiornik retencyjny i odcinek kanału deszczowego DN 800 mm ok. 75,0 m (poza skrzyżowanie ul. Partyzantów z ul. Zwycięzców) z zachowaniem przejezdności ul. Partyzantów od strony ul. Jasnogórskiej. Po wykonaniu w/w prac, Wykonawca na bieżąco doprowadzi teren do warstw konstrukcyjnych.
 3. Do 01.09.2023r Wykonawca wykona dokumentacje techniczną, uzyska zgłoszenie robót budowlanych na wjazd z Al. Jana Pawła II w ul. Partyzantów, wykona w/w zjazd oraz po zakończeniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.
 4. Do dnia 01.09.2023r należy wybudować tymczasowy zjazd z ul. Popiełuszki w ul. Edwarda Mąkoszy.
 5. Do 30.11.2023r należy wykonać wodociąg z zachowaniem przejezdności na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Partyzantów, oraz wybudować cały wodociąg i kanalizacje deszczową w ul. Partyzantów. W celu uzyskania możliwie jak najdłuższej przejezdności należy wykonać w pierwszej kolejności kanał deszczowy DN 800 mm – odcinek do studni D4. Następnie po zamknięciu ul. Partyzantów od strony ul. Jasnogórskiej wykonać wodociąg i w pasie drogowym w/w ulicy.
 6. Przez cały zakres prac, należy utrzymać po jednej stronie ciąg pieszy, oraz zapewnić dostęp do posesji.
 7. W związku z trwającą budową przy ul. Jasnogórskiej 62 należy umożliwić dojazd do w/w posesji.
 8. Po 31.03.2024r. należy rozpocząć przebudowę drogi wraz z sieciami na skrzyżowaniu ul. Jasnogórskiej z ul. Dąbrowskiego i z ul. Kilińskiego.
 9. Do 30.04.2024 r należy wykonać w warstwie wiążącej ul. Jasnogórską na odcinku
  od ul. Popiełuszki do ul. Partyzantów.
 10. Wykonawca przez cały zakres prac w celu zapewnienia miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz dojazdu służb porządkowych przy ul. Partyzantów umożliwi przejazd jednym z wjazdów znajdujących się przy bloku mieszkalnym na ul. Partyzantów 2 lub ul. Partyzantów 8/10.
 11. Parking przy byłej siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg (ul. Popiełuszki 4/6) należy wyposażyć w piloty dla mieszkańców.
  –  należy wyznaczyć miejsca postojowe w ilości 50 sztuk,
  – dostęp do parkingu należy ograniczyć szlabanem zabezpieczonym pilotami w max ilości 50 sztuk.
 12. W celu zapewnienia miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Partyzantów Wykonawca zapewni na czas budowy dojazd na boisko szkolne znajdujące się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, przy założeniu ilość miejsc postojowych: 170, ilość pilotów: 170 sztuk.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 27 maja 2024