Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Musisz załatwić sprawę w Urzędzie Miasta? Od poniedziałku (25.05.) zaczną obowiązywać kolejne zmiany – ma być łatwiej

Facebook Twitter

Od poniedziałku (25.05.) Urząd Miasta poszerza zakres bezpośredniej obsługi interesantów. Celem jest ułatwienie mieszkańcom załatwiania urzędowych spraw. Zwłaszcza tych związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej.

Oprócz funkcjonującego przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 punktu kancelaryjnego (w godz. 8-15) oraz okienek obsługi dla umówionych wcześniej interesantów, Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmował osoby załatwiające swoje sprawy na poszczególnych stanowiskach w biurze obsługi interesanta. Żeby być pewnym przyjęcia niezbędny jest jednak nadal wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Czynna będzie także sala dla umówionych wcześniej interesantów załatwiających sprawy z zakresu ewidencji gospodarczej, zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób. Na stanowiskach w biurze obsługi lub w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy portierni będą także – po wcześniejszym umówieniu – obsługiwani interesanci wydziałów budynku przy ul. Śląskiej.  Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest przesyłanie do Urzędu Miasta wniosków pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną (poprzez platformy ePUAP, SEKAP).
Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji aktów zgonu dostępne są cały czas w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu innych spraw związanych z aktami stanu cywilnego interesanci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny z USC.
Poniżej aktualne, szczegółowe informacje dotyczące obsługi interesantów w poszczególnych wydziałach realizujących obsługę interesantów.
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział załatwiając sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pracuje umawiając interesantów telefonicznie na konkretną godzinę i załatwiając przy stanowisku pracy. Codzienne portierzy otrzymają wykaz umówionych osób i będą ich wpuszczać lub pracownicy będą schodzić po interesantów. W zależności od „wolnych mocy przerobowych” i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (m.in. limitowana liczba wejść do UM) obsługiwane będą również osoby, które nie były umówione. Czynne będą sale obsługi: dowodów osobistych, komunikacji (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) i meldunków.
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
Sprawy z zakresu działania Wydziału:
– wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tel. do kontaktu 34 3707 785 34 3707 786, 34 3707 783, 34 3707 215, 34 3707 784,
– wnioski w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – tel. do kontaktu 34 3707 798, 34 3707 797,
– wnioski w sprawie licencji taxi, w sprawie przewozu osób, rzeczy, pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, wnioski w sprawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wnioski w sprawie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne – tel. do kontaktu 34 3707768, 34 3707 769, 34 3707 767, 34 3707 787,
nadal mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP i SEKAP.
Możliwe jest również załatwianie ww. spraw osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Waszyngtona 5, ale tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
Uruchomienie punktu (okienka) obsługi bezpośredniej spraw Wydziału Geodezji i Kartografii.
Dla obsługi bezpośredniej, po uruchomieniu punktu (okienka), przewidziano katalog spraw z zakresu zadań Wydziału Geodezji i Kartografii zgodnie z poniższym harmonogramem.
Okienko Wydziału Geodezji i Kartografii – harmonogram obsługi (po uprzednim umówieniu wizyty):
8:00 – 11:00 obsługa wykonawców prac geodezyjnych w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej (tel. 34 3707851),
11:00 – 12:00 wypisy z ewidencji gruntów i budynków (tel. 43 37 07 801),
12:00 – 13:00 wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz numeracja adresowa budynków (tel. 34 3707802),
13:00 – 14:30 sprzedaż map (tel. 34 3707853),
14:30 – 15:00 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tel. 34 3707191).
Obsługa w Urzędzie Stanu Cywilnego
W sposób bezpośredni, bez konieczności telefonicznego umawiania wizyt załatwiana jest wyłącznie rejestracja zgonów. Wejście do budynku od strony ul. Focha.
Wnioski w sprawach innych niż rejestracja zgonów należy składać:
•    korespondencyjnie – za pośrednictwem poczty
•    elektronicznie – przez platformę ePUAP.
Informacja na temat możliwości złożenia wniosku oraz ewentualne umówienie wizyty:
•    w sprawach wydawania odpisów, sprostowań i uzupełnień oraz powrotu do nazwiska po rozwodzie – 34 370 75 89,
•    w sprawach rejestracji urodzeń – 34 370 74 81,
•    w sprawach rejestracji małżeństw – 34 370 74 83,
•    w sprawach zmiany imienia lub nazwiska – 34 370 74 99
•    w sprawach odnotowania zagranicznego rozwodu w akcie małżeństwa – 34 370 74 95
Rachunek bankowy do opłaty skarbowej:
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020
Wydział Polityki Społecznej przyjmuje interesantów w sprawach:
1) sprawy dot. pomocy społecznej oraz niepełnosprawności, załatwiane będą telefonicznie pod nr tel. 34 37 07 641, 684, 671;
2) sprawy dot. wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,  załatwiane będą telefonicznie pod 34 37 07 605, 642, 398;
3) sprawy dot.  prowadzenie spraw na rzecz polityki senioralnej oraz obsługi Miejskiej Rady Seniorów, załatwiane będą telefonicznie pod  nr tel. 34 37 07 612;
w sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta, interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami;  pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13;
4) sprawy dot. przemocy w rodzinie, budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz równości, załatwiane będą telefonicznie pod nr tel. 34 370 74 97 lub 34 370 74 98;
5) sprawy z zakresu ekonomii społecznej załatwiane będą pod nr tel. 34 37 07 475, 34 37 07 493, 34 37 07 773, w zakresie:
•    doradztwo dla częstochowskich organizacji pozarządowych,
•    informowanie organizacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
•    wsparcie powstających organizacji pozarządowych,
•    stwarzanie możliwości wspólnej wizerunkowej wizytówki dla organizacji pozarządowej,
•    promowanie działań organizacji pozarządowych .,
•    odbiór korespondencji organizacji pozarządowych,
•    wsparcie przy składaniu ofert, korekt ofert i sprawozdań przez organizacje pozarządowe;
w sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Miasta, interesanci przyjmowani będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod wyżej wskazanymi numerami; pracownicy będą schodzić do interesantów na parter budynku Urzędu przy ul. Focha 19/21;
6)    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w siedzibie przy ul. Nowowiejskiego 24, informuje, że:
•    interesanci przyjmowani będą wyłącznie pojedynczo, w dostosowanym pomieszczeniu z przegrodą ochronną;
•    w dalszym ciągu porady i informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem telefonu 34 324 34 43;
7)    zgłoszenia dot. nieodpłatnej pomocy prawnej przyjmowane będą telefonicznie pod
nr 34 37 07 201; porady będą nadal udzielane w sposób zdalny.
Osoby chcące skorzystać z porady, obowiązkowo muszą  mieć zasłonięte usta i nos, np. maseczką oraz odkazić ręce płynem dezynfekującym dostępnym w siedzibie Urzędu.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, tj.:
1) przyjmowania wniosków o wydanie karty parkingowej oraz wydawania  kart parkingowych,
2) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Zarówno osobiste złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej jak i osobisty odbiór wymienionych dokumentów możliwy będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu dnia i godziny wizyty. Nr telefonu: 34 366 04 64.
Wydział Podatków i Opłat – gospodarowanie odpadami
Wydział Podatków i Opłat przyjmuje oraz obsługuje interesantów w budynku przy alei Wolności 30  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretną datę i godzinę. Obsługa jest realizowana w pełnym zakresie. Po wcześniejszym umówieniu terminu przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji, udzielane są informacje o stanie rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie opłatami, można dokonać kartą płatniczą wpłaty opłaty GOK. Udzielane są też wszelkie informacje z zakresu realizowanego przez wydział zadania.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 marca 2021