Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Częstochowa nie wyda Poczcie Polskiej spisu wyborców

Facebook Twitter

Specjalne oświadczenie wydał w tej sprawie prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Poczta Polska rozesłała maila do samorządów w całym kraju. Znaczna ich część, podobnie jak Częstochowa zapowiedziała, że nie udostępni danych.

Sprawa od wczoraj (23.04) wywołuje burzliwą dyskusję w całym kraju. Poczta Polska rozesłała maila do wszystkich samorządów z wnioskiem o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców. To, jak czytamy – wynika z roli jaką Poczta Polska ma pełnić w obsłudze głosowania w ramach wyborów prezydenckich. Chodzi o dostarczenie do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w przesłanym do Radia Jura oświadczeniu informuje, że nie ma żadnych podstaw prawnych aby Częstochowa miała udostępnić bazę wyborców. Jak czytamy: Pismo, które wpłynęło na skrzynkę mailową Urzędu Miasta ma liczne braki, nie zostało skierowane w formie oficjalnego dokumentu, nie zostało też wysłane poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, nie zawiera też podpisu elektronicznego. Prezydent Częstochowy podkreśla, że nie udostępni takich danych jeżeli nie będzie miał jasnej i jednoznacznej podstawy prawnej.

Poczta wyjaśnia, że wniosek został rozesłany niezwłocznie po przygotowaniu zakresu danych niezbędnych Poczcie Polskiej do właściwej obsługi wyborów korespondencyjnych. Wniosek wysłano w formie elektronicznej w godzinach nocnych, bez zbędnej zwłoki. Mailing ma zostać powtórzony i opatrzony podpisem kwalifikowanym. Jednocześnie Poczta Polska przypomina, że zgodnie z ww. ustawą uprawniona jest do przetwarzania danych obywateli wyłącznie w celu, w jakim otrzymała te dane, a więc organizacji wyborów prezydenckich.

Pełny tekst oświadczenia Krzysztofa Matyjaszczyka.

Pragnę oświadczyć, że nie ma obecnie podstaw prawnych, aby w związku z korespondencją, jaka wpłynęła na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Częstochowy, 22 kwietnia br. z adresu wybory2020@poczta-polska.pl, udostępnić bazę wyborców zawierającą dane osobowe mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Korespondencja ta jest obarczona licznymi brakami i nie została skierowana w postaci dokumentu doręczanego środkami komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Wniosek nie został wysłany poprzez skrzynkę podawczą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Nie został też podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania nadawcy, czyli – jak rozumiemy – operatora pocztowego wyznaczonego do pozyskania spisu wyborców. Korespondencja nie zawiera również adresu skrytki e-PUAP, na który spodziewana przesyłka zwrotna z Urzędu Miasta Częstochowy miałaby trafić.

Ponadto do wniosku nie została dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora pocztowego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.
Miasto jest strażnikiem danych wyborców z Częstochowy i nie udostępni tych danych, jeżeli nie będzie miało jasnej i jednoznacznej podstawy prawnej do realizacji takiego zadania.

Władze samorządowe i wyborcy muszą mieć również pewność, że sposób oraz wymagana przez operatora pocztowego forma przekazania bazy zawierającej dane osobowe będzie zapewniać pełne bezpieczeństwo tych danych, a tym samym bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 12 lipca 2020