Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zasady kierowania do Domu Opieki Społecznej

Facebook Twitter

Dom Pomoc Społecznej to miejsce, gdzie świadczona jest całodobowa opieka nad osobami, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. MOPS w Częstochowie przypomina procedurę kierowania do DPS.  

fot. fot. ze strony dps.czest.pl)

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Podstawą do wszczęcia postępowania o skierowanie do domu pomocy społecznej jest złożenie wniosku z podpisem osoby kierowanej do DPS, bądź wniosku przedstawiciela ustawowego, wraz z zaświadczeniami lekarskimi.

Kolejny etap to przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. 

Od momentu wydania decyzji okres jej uprawomocnienia wynosi 14 dni. Po tym czasie, w przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej, osoba kierowana wpisana zostaje na listę oczekujących i jest przyjmowana na wolne miejsce zgodnie z kolejnością na liście.
Jeśli osoba kierowana do domu pomocy społecznej ma najbliższą rodzinę (tj. rodziców, dzieci oraz współmałżonka) u tych osób również są przeprowadzane wywiady środowiskowe w celu ustalenia ich sytuacji dochodowej, rodzinnej i majątkowej, a co za tym idzie kwoty partycypacji w kosztach utrzymania ich członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym DPS. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadza trójstopniową partycypację w kosztach utrzymania.

 1. Jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości 70% jej dochodu własnego.
 2. W drugiej kolejności, w myśl ustawy, zobowiązani do ponoszenia kosztów są członkowie najbliższej rodziny osoby kierowanej tj. małżonek, a następnie zstępni (m.in. dzieci) i wstępni (m.in. rodzice). Dzieje się tak wtedy, gdy odpłatność wnoszona przez osobę kierowaną do domu nie pokrywa w pełni kosztu utrzymania w DPS. Ustawa określa, że najbliżsi członkowie rodziny są zobowiązani do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy mają dochód wyższy niż 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium z ustawy wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, natomiast kryterium dla osoby w rodzinie to 600 zł.
 3. W momencie, gdy dochód osoby kierowanej do domu pomocy społecznej oraz dochód członków najbliższej rodziny nie jest w stanie pokryć całości kosztu pobytu w DPS, brakującą część pokrywa Gmina. A więc gmina jest trzecim w kolejności podmiotem partycypującym w kosztach pobytu osoby w domu pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 1.  pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego (wniosek powinien być złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania),
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na potrącanie tej opłaty przez osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego,
 • lub decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,

W Częstochowie funkcjonują 4 domy pomocy społecznej, które osiągnęły określony w ustawie standard i otrzymały decyzję Wojewody Śląskiego na prowadzenie placówki:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 (dla osób przewlekle psychicznie chorych); średni miesięczny koszt utrzymania w tym DPS w 2022 roku wynosi 4769 zł miesięcznie.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. św. Jadwigi 84/86 (dla mężczyzn dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów; średni miesięczny koszt utrzymania w tym DPS w 2022 roku wynosi 4990,62 zł miesięcznie.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Wieluńska 1 (dla osób w podeszłym wieku) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo;
  średni miesięczny koszt utrzymania w tym DPS w 2022 roku wynosi 4022 zł miesięcznie.
 4. Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Wesoła 14 (dla kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim; średni miesięczny koszt utrzymania w tym DPS w 2022 roku wynosi 5025 zł miesięcznie.

Czas oczekiwania

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Podopieczni są przyjmowani zgodnie z kolejnością wydawanych decyzji.

Warto dodać, że na terenie naszego miasta funkcjonuje także jeden Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – Dom Pomocy Społecznej Domus Misericordiae. Wszelkie informacje są udzielane bezpośrednio przez przedstawicieli Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, który prowadzi dom.

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj