Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zapowiada się kolejna burzliwa sesja rady miasta

Facebook Twitter

Sesja odbędzie się ponownie w trybie zdalnym. Część radnych pojawi się w sali sesyjnej w magistracie przy ul. Śląskiej, ale część będzie uczestniczyć w obradach za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Radni będą podejmować decyzję dotyczące przyszłorocznego miejskiego budżetu.

Jakimi jeszcze tematami zajmą się w czwartek radni? M.in. podwyższenie kapitału zakładowego MPK w Częstochowie, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego..

Ten wkład pieniężny ma być wniesiony w wysokości 1 700 000 złotych i będzie on potrzebny na częściowe pokrycie kosztów dodatkowych związanych z przebudową linii tramwajowej. Wiadomo, że to wielka inwestycja dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast w trakcie jej trwania występują prace dodatkowe, które trzeba już sfinansować z budżetu miasta a w tym przypadku konkretnie budżetu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które tę inwestycję prowadzi.

Co jeszcze znalazło się w porządku obrad?

W planie sesji jest cały pakiet uchwał związanych z reorganizacją, przekształceniami i racjonalizacją sieci szkolnej. W tym przypadku w zakresie szkolnictwa branżowego. Tych uchwał będzie kilka i mają być one właśnie podjęte na najbliższej sesji. Te uchwały, które przygotowują te zaplanowane przez władze miasta zmiany.

W planie sesji jest także dyskusja a następnie głosowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic Kilińskiego i Wilsona – to na pewno jedna z ważniejszych uchwał, jeżeli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ jest to teren położony w centrum Częstochowy. Prace nad tym planem trwały dosyć długo. W tej chwili są już sfinalizowane. Natomiast ważna jest kwestia dyskusji i przyjęcia tego planu przez Radę Miasta Częstochowy.

Radni wysłuchają też „Hejnału dla Częstochowy” – muzykę skomponował Mateusz Pospieszalski. To projekt w ramach 800-leciem dziejów pisanych miasta i 30-leciem samorządu.

Zaplanowano więc projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia honorowego medalu za zasługi dla miasta Częstochowy, jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania a także projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia hejnału miasta Częstochowy. Został zgłoszony w tej sprawie projek. Odbędzie się dyskusja nad nim a także mam nadzieję przyjęcie tej uchwały. Załącznikiem do uchwały jest zapis nutowy, ale oczywiście zapewne radni będą mieli okazję posłuchać pliku audio z hejnałem autostwa Mateusza Pospieszalskiego

– zapowiada Włodzimierz Tutaj rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Sesja rozpocznie się w samo południe. Transmisję można oglądać w internecie.

XXXVII zwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym oraz prowadzona będzie z sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” za okres 01.01.2018r. – 31.12.2019 r.
Dyskusja nad projektami uchwał.
10. (BR.22.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie
11. (BR.21.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035
12. (BR.19.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020.
13. (BR.2.XXXVI.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.
14. (BR.1.XXXVI.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.
15. (BR.3.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2021 r.
16. (BR.2.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku.
17. (BR.20.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Cmentarz Komunalny w Częstochowie w 2021 roku.
18. (BR.23.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 591/LI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego MPK w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
19. (BR.16.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
20. (BR.14.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Gminę Miasto Częstochowa
21. (BR.17.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona.
22. (BR.15.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy.
23. (BR.8.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
24. (BR.4.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
25. (BR.7.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
26. (BR.6.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
27. (BR.5.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
28. (BR.9.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
29. (BR.10.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
30. (BR.12.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie
31. (BR.13.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
32. (BR.11.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017”
33. (BR.18.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021
34. (BR.1.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia Honorowego Medalu za Zasługi dla Miasta Częstochowy, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
35. (BR.24.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia hejnału Miasta Częstochowy.
36. (BR.14.XXXVI.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
37. Przerwa.
Głosowanie projektów uchwał.
38. (BR.22.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie
39. (BR.21.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.
40. (BR.19.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020.
41. Głosowania nad wnioskami do projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.
42. (BR.2.XXXVI.20) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.
43. (BR.1.XXXVI.20) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.
44. (BR.3.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2021 r.
45. (BR.2.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku.
46. (BR.20.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Cmentarz Komunalny w Częstochowie w 2021 roku.
47. (BR.23.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 591/LI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego MPK w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
48. (BR.16.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
49. (BR.14.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Gminę Miasto Częstochowa.
50. (BR.17.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona.
51. (BR.15.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy.
52. (BR.8.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
53. (BR.4.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
54. (BR.7.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
55. (BR.6.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
56. (BR.5.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.
57. (BR.8.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.
58. (BR.10.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
59. (BR.12.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.
60. (BR.13.XXXVII.20) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
61. (BR.11.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017”.
62. (BR.18.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021.
63. (BR.1.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia Honorowego Medalu za Zasługi dla Miasta Częstochowy, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
64. (BR.24.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia hejnału Miasta Częstochowy.
65. (BR.14.XXXVI.20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
66. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
67. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 lipca 2021