Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zakończenie budowy drogi ro­we­ro­wej przez Su­li­szo­wice coraz bliżej. Brakuje tylko znaków poziomych

Facebook Twitter

Prace zwią­za­ne z ko­ry­to­wa­niem, przy­go­to­wa­niem pod­bu­do­wy i mon­ta­żem kra­węż­ni­ków są już za­koń­czo­ne. Wy­ko­naw­ca przy­go­to­wu­je się do ma­lo­wa­nia ozna­cze­nia po­zio­me­go. Przy ścież­ce stanęły już znaki pio­no­we, informują i ostrzegają kierowców o zmianach oraz obecności na trasie pieszych i rowerów.

fot. Pixabay

W ubiegłym roku wy­bu­do­wa­no frag­ment drogi ro­we­ro­wej mię­dzy Ja­ro­szo­wem, a Su­li­szo­wi­ca­mi. W tym roku prace trwa­ją na terenie wsi aż do gra­nic z Gminą Olsz­tyn. Stąd trasa prowadzić będzie dalej, w trak­cie jest bu­do­wa drogi ro­we­ro­wej z Su­li­szo­wic do Krasawy i przez Zrę­bi­ce, co już od dłuższego czasu zapowiadał burmistrz. Za­danie jest re­ali­zo­wa­ne w part­ner­stwie Żarek z gminą Olsztyn, która jest li­de­rem pro­jek­tu. Wzdłuż tej trasy o dłu­go­ści ponad 10 km mają po­wstać łącz­nie trzy punk­ty wy­po­czyn­kowe dla cyklistów. Przypomnijmy, cała inwestycja dostała zastrzyk unijnego dofinansowania.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 29 maja 2023