Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wstępny projekt budżetu na 2021 rok

Facebook Twitter

Oświata, inwestycje, dotacje dla klubów czy pieniądze na żłobki, wśród ważnych miejskich wydatków. Podczas ubiegłotygodniowej rady miasta przedstawiono wstępny projekt budżetu Częstochowy na 2021 rok.

Teraz samorządowcy mają czas na zastanowienie się nad poprawkami, a wydatki zostaną przedyskutowane na grudniowej sesji Rady Miasta.

Od strony inwestycyjnej to wcale nie jest zły budżet. Tak naprawdę mamy kilka bardzo dużych inwestycji, które kończymy, rozpoczynając od inwestycji drogowych a na stadionie Rakowa kończąc. Natomiast cały czas się zastanawiamy, czy założenia, które przyjęło sobie ministerstwo nie są zbyt optymistyczne, czy te wpływy, które zakłada sobie ministerstwo np. z citu, czy one rzeczywiście zostaną zrealizowane. Ja przypomnę, że to jest pierwszy kształt tak naprawdę budżetu, to jest to, co my proponujemy. Teraz oddaliśmy cały budżet w ręce radnych i przez najbliższe 2-3 tygodnie oni będą decydować o jego końcowym kształcie.

Miasto w obecnej sytuacji musi ograniczać wydatki bieżące, a w zakresie inwestycji stawiać na projekty z dofinansowaniem unijnym i zadania już rozpoczęte, mówi Piotr Grzybowski – zastępca prezydenta Częstochowy. Aby dopiąć napięty budżet, tak jak rok temu, magistrat planuje zaciągnąć kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Myślę, że w kolejnym roku, podobnie jak w poprzednim, będziemy się posiłkować liniami kredytowymi zwłaszcza, że mamy wynegocjowaną, bardzo korzystną umowę z europejskim bankiem inwestycyjnym więc chyba byłoby głupotą z tego nie korzystać.

O jakiej kwocie mówimy?

Zobaczymy na ile radni ustalą poziom wydatków.

Czy zaciągnięty kredyt odbije się znów na kieszeniach częstochowian?

Myślę, że to jest w ogóle pytanie już o przeszłość, dlatego że w całym kraju miasta już po części takie podwyżki wprowadzały. Jeżeli rosną koszty funkcjonowania, jeżeli mamy niespotykaną w innych krajach europejskich inflację to skądś musi się znaleźć pokrycie na te wydatki. Natomiast, odpowiadając na pytanie – jak będą wyglądały koszty w przyszłym roku – to zobaczmy też sam budżet.

dodaje wiceprezydent Częstochowy Piotr Grzybowski. Projekt budżetu Częstochowy na przyszły rok zakłada wydatki w wysokości 1 mld 626 mln zł, przy dochodach 1 mld 589 mln zł. Planowany deficyt ma wynieść więc 37 mln zł. Mimo trudnego budżetu na inwestycje zaplanowano w 2021 r. 306 mln zł.

WYDATKI BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2021 wydatki zamknęły się kwotą 1 miliard 626 milionów zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 1 miliard 320 mln zł, a wydatki majątkowe 306 milionów 535 tys. zł.

Do najwyższych kwotowo wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszące 462 mln zł co stanowi 35% wydatków bieżących. Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę to 387 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to 103 mln zł transport i łączność 80 mln zł.

W związku z brakiem realnego wzrostu dochodów miasta musieliśmy ograniczyć wydatki na zadania fakultatywne. Priorytetem było zabezpieczenie zadań obligatoryjnych oraz zadań, na które zostały już podpisane umowy.

Wydatki majątkowe zostały na rok 2021 zaplanowane z uwzględnieniem:
– ograniczonych możliwości finansowych;
– kontynuacji zadań rozpoczętych,
– uzyskanego oraz planowanego do uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi,
– zadań możliwych do sfinansowania kredytem pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
– oczekiwań mieszkańców na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.

W wydatkach na inwestycje zabezpieczono kwotę 7 mln 757 tys. zł jako rezerwę celową na zadania inwestycyjne wyłonione w ramach formy konsultacji i partycypacji społecznej, czyli budżetu obywatelskiego. Ogłoszenie wyników tegorocznego głosowania nastąpi 1 grudnia. Do czasu uchwalenia budżetu zadania te będą imiennie rozpisane.

Źródłami finansowania przyszłorocznych inwestycji będą:
– środki bezzwrotne i źródła zewnętrzne – 182 mln 679 tys. zł;
– kredyt – 67 mln 277 tys. zł;
– środki własne – 56 mln 579 tys. zł.
Do projektu budżetu na rok 2021 przyjęto realizację 59 zadań inwestycyjnych.

Do najwyższych kwotowo zaplanowanych na 2021 r. wydatków inwestycyjnych należą:
– rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego – 114 mln 143 tys. zł,
– przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1– 70 mln 19 tys. zł,
– Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 – 15 mln 347 tys. zł
– program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – 12 mln 616 tys. zł,
– budowa połączenia komunikacyjnego 1 Maja – Krakowska – 11 mln 255 tys. zł,
– odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 7 mln 536 tys. zł,
– przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 7 mln 413 tys. zł
– wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat– 5 mln 459 tys. zł
– przebudowa budynków burs miejskich – 5 mln 100 tys. zł
– przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 3 mln 339 tys. zł
– budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 3 mln 312 tys. zł
– budowa ulicy Złotej w Częstochowie – 3 mln 24 tys. zł.

Pomimo trudnej sytuacji budżetu, w projekcie są zarezerwowane środki m.in. na programy służące opiece nad mieszkańcami. Na programy zdrowotne zaplanowano kwotę 855 tys. w co wchodzi m.in.:
– leczenie bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 150 tys. zł
– profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 107 tys. zł
– rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów – 100 tys. zł
– szczepienie przeciwko COVID-19 – 100 tys. zł
– program szczepień ochronnych przeciwko grypie – 100 tys. zł
– zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty – badanie genetyczne BRCA1 – 40 tys. zł
– profilaktyka zakażeń pneumokokowych dla osób po 65 roku życia – 40 tys. zł
– badania przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych – 50 tys. zł
– profilaktyka stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych – 30 tys. zł
– wczesne wykrywanie cukrzycy typu II – 30 tys. zł
– promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej – 48 tys. zł,
– badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci – 15 tys. zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 zabezpieczono środki na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 9 mln 468 tys. zł. Budżet obywatelski jest szczególną formą decydowania o części wydatków publicznych bezpośrednio przez mieszkańców. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. W budżecie miasta ujęto również kwotę 1 mln zł na wsparcie lokalnych inicjatyw mieszkańców.

Bardzo ważną dziedziną życia jest kultura fizyczna i sport. W ramach tych zadań przewidziano wspieranie między innymi:
– szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych – 4,7 mln zł;
– organizacji i udziału w zawodach sportowych – 1 mln zł;
– działalności dzielnicowych ośrodków sportu szkolnego – 195 tys. zł.
Ogółem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono na 2021 rok środki w wysokości 16 mln 673 tys. zł.

W krótkiej prezentacji trudno przedstawić wszystkie zadania wraz z źródłami ich finansowania, które są zawarte w projekcie budżetu. Zachęcając do szczegółowego zapoznania się z projektem budżetu, liczę na zrozumienie co do przedstawionych w nim wielkości i zadań.

BILANS BUDŻETU

Na koniec przedstawię bilans projektu budżetu miasta na rok 2021, który wygląda następująco:
– dochody ogółem 1 mld 589 mln zł, z tego:
dochody bieżące 1 mld 396 mln zł,
dochody majątkowe 193 mln zł
– wydatki ogółem 1 mld 626 mln zł, z tego:
wydatki bieżące 1 mld 320 mln zł
wydatki majątkowe 306 mln zł,
– planowany deficyt – 37 mln zł.

źródło Biuro Prasowe UM

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj