Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wnioski o stypendium socjalne w MOPS-ie

Facebook Twitter

Za dwa tygodnie początek Roku Szkolnego. Częstochowski MOPS przygotowuje się do uruchomienia procedur związanych z udzieleniem stypendium szkolnego. Wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będzie można składać tylko od 1 do 15 września.

Kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł. Druki od 1 września będą dostępne w szkołach, można je także pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie.

Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.
Warto dokładanie zapoznać się z wymogami formalnymi, ponieważ rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymienione w druku wniosku) do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.
FORMA STYPENDIUM
Stypendium jest pomocą materialną przyznawaną na okres od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca (wypłacane w dwóch transzach).
Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką, które są określone w zasadach przyznawania stypendium szkolnego. Może być to między innym: zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych, na całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Stypendium jest rozliczane na podstawie faktur za zakupy.
Przypomnijmy, stypendium przysługuje:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj