Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

W czwartek sesja rady miasta. Tym razem w sali sesyjnej, a nie zdalnie

Facebook Twitter

W czwartek (17.11) częstochowscy radni zajmą się projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Wiadomo, że czekają nas trudne miesiące.

Budżet Częstochowy na 2023 r. będzie obciążony coraz wyższymi wydatkami przy jednoczesnej stracie dochodów z podatku PIT. Na dotychczasowym poziomie utrzymane zostaną środki na Budżet Obywatelski, realizowane będą również zadania w ramach tzw. lokalnych inicjatyw. Jakimi jeszcze tematami oprócz przyszłorocznego budżetu miasta, zajmą się jutro radni? Informuje nas o tym Włodzimierz Tutaj rzecznik Urzędu Miasta:

Włodzimierz Tutaj: W programie sesji są dwie uchwały związane z postępowaniem rekrutacyjnym do miejskich szkół podstawowych oraz przedszkoli. W tych postępowaniach rekrutacyjnych jest propozycja do rzucenia i kryterium związanego ze stałym zameldowaniem przynajmniej jednego z rodziców dziecka, które stara się o przyjęcie w przedszkolu lub szkole podstawowej. To kryterium będzie punktowane.

W programie sesji jest także podjęcie uchwały w sprawie dyskryminacji na terenie Częstochowy. Załącznikiem do tej uchwały jest diagnoza „Miasto równych szans” przygotowana przez miejski zespół ds. równego traktowania. Na najbliższej sesji ma być zmieniony także status Częstochowskiego Centrum Świadczeń.

Włodzimierz Tutaj: Jest to związane z rozszerzeniem zadań tej jednostki miejskiej, która obecnie wydaje także zaświadczenia dodatku węglowego, a będzie przyjmować także wnioski związane z tak zwanym dodatkiem elektrycznym. W programie sesji, z inicjatywy części radnych miasta Częstochowy, znalazł się także projekt stanowiska rady miasta w sprawie wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego.

Początek sesji w trybie stacjonarnym w Urzędzie Miasta przy ul. Śląskiej w czwartek o 12.00. Obrady będzie można śledzić online.

Porządek obrad LXIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Powołanie sekretarzy obrad.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI i LXVII sesji Rady Miasta Częstochowy.
 5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
 6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2023. (Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. (BR.1.LXIX.22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.2.LXIX.22)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (BR.3.LXIX.22)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku. (BR.4.LXIX.22)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy. (BR.5.LXIX.22)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza. (BR.6.LXIX.22)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa. (BR.8.LXIX.22)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.9.LXIX.22)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.10.LXIX.22)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (BR.11.LXIX.22)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9. (BR.12.LXIX.22)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń. (BR.13.LXIX.22)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. (BR.14.LXIX.22)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji na terenie miasta Częstochowy. (BR.15.LXIX.22)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 24 z Filią nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. (BR.16.LXIX.22)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 23 z Filią nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. (BR.17.LXIX.22)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 16 z Filią nr 18 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. (BR.18.LXIX.22)
 27. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie haniebnej wypowiedzi Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. (BR.7.LXIX.22)
 28. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
 29. Zamknięcie obrad LXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 18 maja 2024