StartWiadomość dnia Wiadomości

W czwartek (27.08.) sesja Rady Miasta. Jakie tematy zostaną podjęte?

O czym jeszcze będą dyskutować? – porządek obrad przejrzał dla nas Włodzimierz Tutaj:

Oprócz podjęcia uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków dla nauczycieli pracujących w miejskich szkołach, radni zajmą się jeszcze jednym tematem:

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00.

XIV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XII i XIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Pytania radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031. (BR.13.XIV.15)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015. (BR.14.XIV.15)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Częstochowy na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Częstochowie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością gruntową zabudowaną. (BR.15.XIV.15)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul. Rapackiego 3/5 w Częstochowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.1.XIV.15)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych. (BR.6.XIV.15)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 358/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (BR.12.XIV.15)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 65.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2015 roku. (BR.11.XIV.15)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa. (BR.16.XIV.15)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także innych form wychowania przedszkolnego. (BR.9.XIV.15)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 616/XXXIII/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.8.XIV.15)
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka – Parkitka, w rejonie ulic: Okulickiego, Bialskiej i Pasażu Stasieckiego. (BR.7.XIV.15)
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście, w rejonie ulic: jasnogórskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Alei Najświętszej Maryi Panny. (BR.3.XIV.15)
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji „pomnika-tablicy” znajdującego się na Skwerze Solidarności w Częstochowie. (BR.2.XIV.15)
23. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.4.XIV.15)
24. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/XVI/2002 Rady Miasta Częstochowy  z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta Częstochowy. (BR.5.XIV.15)
25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. (BR.10.XIV.15)
26. Interpelacje radnych.
27. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
28. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Zostaw komentarz