Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

rowerzyści

Zakończenie budowy drogi ro­we­ro­wej przez Su­li­szo­wice coraz bliżej. Brakuje tylko znaków poziomych

Prace zwią­za­ne z ko­ry­to­wa­niem, przy­go­to­wa­niem pod­bu­do­wy i mon­ta­żem kra­węż­ni­ków są już za­koń­czo­ne. Wy­ko­naw­ca przy­go­to­wu­je się do ma­lo­wa­nia ozna­cze­nia po­zio­me­go. Przy ścież­ce stanęły już znaki pio­no­we, informują i ostrzegają kierowców o zmianach oraz obecności na trasie pieszych i rowerów.

R E K L A M A

Kategorie

Archiwum

Archiwum roczne