Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Radni zbiorą się na kolejnej sesji

Facebook Twitter

Obrady zaplanowano 29 października (czwartek) w samo południe. W programie obrad znalazło się kilkadziesiąt punktów.

Samorządowcy będą dyskutować m.in. o miejskim budżecie i wzroście niektórych podatków…

Tak, jeżeli chodzi o opłatę targową – zakładany wzrost tych opłat wynosi 3,9% i odpowiada poziomowi inflacji. Podobnie jest w przypadku stawek podatku od nieruchomości. Tutaj także zakładany w projekcie uchwały wzrost o 3,9%, z niektórymi wyjątkami, czyli z pozostawieniem niektórych stawek w obniżonej wysokości i jeżeli chodzi o dochody z tych źródeł to opłata targowa ma przynieść niewiele, bo  pół miliona złotych. Natomiast podatek od nieruchomości jest jednym z większych źródeł dochodów własnych gminy i to wysokość ponad 157 mln złotych. Oczywiście jest to dochód na razie zakładany i planowany. 

To nie jedyne tematy, którymi zajmą się jutro radni podczas XXXIV zwyczajnej sesji RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY.

Oprócz tego w planie sesji jest także podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitałów zakładowych dwóch spółek miejskich Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS a także Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Jeżeli chodzi o ZGM TBS to miasto ma wnieść aportem rzeczowym 5 działek w rejonie ulicy Łódzkiej, one są przeznaczone na zagospodarowanie poprzez osiedla mieszkaniowe w formule TBS, które zamierza budować właśnie spółka ZGM TBS. W sumie powierzchnia tych działek to 3,3 ha a wartość związana z wyceną to ponad 10 mln złotych. Jeżeli chodzi o kapitał zakładowy MPK – jego podwyższenie ma nastąpić poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci działki, która jest w tej chwili wykorzystywana i użytkowana przez MPK, jest to działka przy Alei Niepodległości. 

Kolejne punkty obrad dotyczą m.in. nadania nazw ulic w Częstochowie…

W drodze gminnej w Częstochowie, bocznej od ul. Batalionów Chłopskich i tu propozycja miasta idzie w kierunku patrona Lucjusza Cyganowskiego na wniosek Towarzystwa Numizmatycznego. Jest to znany przedwojenny częstochowski grawer. Inicjatywa jednej z częstochowskich radnych, idzie ona w kierunku nadania nazwy placowi w Częstochowie w rejonie ulicy Strażackiej a patronem tego placu miał by być Samuel Willenberg ze znanej częstochowskiej żydowskiej rodziny, postać zasłużona, związana z miastem i zasłużona dla naszego miasta. Jest on m.in. autorem projektu pomnika Ofiar Częstochowskiego Getta, który stoi właśnie w rejonie ul. Strażackiej. 

– informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik w częstochowskim magistracie.

XXXIV zwyczajna Sesja 29.10, godz. 12.00 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY, porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.13.XXXIV.20)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.14.XXXIV.20)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. (BR.4.XXXIV.20)
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2021 roku. (BR.1.XXXIV.20)
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku. (BR.2.XXXIV.20)
14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku. (BR.3.XXXIV.20)
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego (BR.15.XXXIV.20)
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego. (BR.16.XXXIV.20)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku. (BR.8.XXXIV.20)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Warszawskiej. (BR.11.XXXIV.20)
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa – odcinek II. (BR.10.XXXIV.20)
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie, bocznej od ul. Batalionów Chłopskich. (BR.9.XXXIV.20)
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Częstochowie. (BR.7.XXXIV.20)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023. (BR.17.XXXIV.20)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń. (BR.5.XXXIV.20)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Centrum Świadczeń. (BR.6.XXXIV.20)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej Przewodniczącego. (BR.12.XXXIV.20)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli stosowania rozwiązań pozwalających osiągnąć cele strategiczne wskazane w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2018) 773 – Czysta Planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. (BR.18.XXXIV.20)
27. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
28. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj