Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Pokaż swój fotograficzny talent w konkursie „Kolory”, zachęca Koniecpol i częstochowski ROK

Facebook Twitter

Za nami Klimaty Częstochowy, ale przed nami kolejna okazja by pokazać swój fotograficzny talent. Tym razem do pstrykania zdjęć, wszystkich bez względu na wiek i umiejętności, zaprasza w konkursie "Kolory" Dom Kultury w Koniecpolu.

fot. Shutterbug75/ Pixabay

Tematem nadesłanych fotografii ma być po prostu kolor – w naturze, przedmiotach, życiu codziennym. Do udziału w konkursie zachęca też Regionalny Ośrodek Kultury, współorganizujący wydarzenie. Każdy może nadesłać 3 fotografie, termin upływa 13 listopada. Zwycięzców poznamy jeszcze w tym miesiącu.

fot. facebook.com/ROKCzestochowa

R E G U L A M I N powiatowego konkursu fotograficznego pt. „Kolory” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Postanowienia wstępne
1. Organizatorzy:
– Dom Kultury w Koniecpolu,
– Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
– współorganizator – Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
2. Uczestnikami konkursu mogą być miłośnicy i amatorzy fotografii bez względu na wiek.
3. Temat konkursu: „Kolory”. Tematem nadesłanych fotografii ma być po prostu kolor –
w naturze, przedmiotach, życiu codziennym, otaczającym nas świecie.
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
2. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
3. Rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią.
Przedmiot konkursu
1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia maksymalnie trzech fotografii. Dla każdej z wybranych prac należy sporządzić dokumentację, na którą składać się będzie część fotograficzna i opisowa.
Część fotograficzna
Wymagania techniczne odnośnie zdjęć:
• prace należy nadsyłać w formacie JPG o wymiarach min 1200 x 1600 pikseli na adres kultura@koniecpol.pl.
Część opisowa
Wymagania odnośnie części opisowej:
• tytuł zdjęcia,
• imię i nazwisko autora,
• dane kontaktowe (telefon, email).
2. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
3. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
4. Fotografie czarno-białe i w sepii nie będą oceniane.
5. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie i należeć do autorów.
6. Wyklucza się prace wykonane wspólnie (współautorstwo).
7. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Wszystkie fotografie należy przesyłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
10. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można pobrać ze strony facebook Domu Kultury w Koniecpolu oraz WWW.koniecpol.pl zakładce Dom Kultury.
11. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
12. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy przesyłać do 13 listopada 2021r na adres e-mail: kultura@koniecpol.pl
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.11.2021r
2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie będą oceniane.
3. Nagrodzona zostanie jedna praca spośród nadesłanych przez uczestnika.
4. Jury przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie I miejsca, II miejsca, III miejsca oraz wyróżnienia bez podziału na kategorie wiekowe.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Częstochowie oraz Dom Kultury w Koniecpolu.
6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i przyznania dodatkowych wyróżnień.
7. Decyzje Jury są ostateczne.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.facebook.com/DomKulturywKoniecpolu oraz www.koniecpol.pl zakładka Dom Kultury.
9. Wręczenie nagród, odczytanie werdyktu Jury oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się 26.11.2021r o godz 17.00 w budynku Centrum Społeczno – Kulturalnego w Koniecpolu ul. Szkolna 1.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.
2. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację przez uczestnika konkursu warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Domu Kultury w Koniecpolu .
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Domu Kultury w Koniecpolu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj