Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

O 12.00 rozpoczną się dzisiaj (21.05.) obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy. Dyskusję będzie można śledzić w internecie [HARMONOGRAM]

Facebook Twitter

Wraca do normalnego trybu pracy Rada Miasta. Dzisiaj (21.05.) w samo południe rozpoczną się obrady podczas kolejnej zwyczajnej zwołanej sesji. Mają być zachowane wszelkie rygory sanitarne w czasie trwającej epidemii.

Wraca do normalnego trybu pracy Rada Miasta. Dzisiaj (21.05.) w samo południe rozpoczną się obrady podczas kolejnej zwyczajnej zwołanej sesji. Mają być zachowane wszelkie rygory sanitarne w czasie trwającej epidemii. Tymczasem radni mają do podjęcia ważne decyzje, głównie finansowe. Dyskusja na temat zmian w budżecie będzie powiązana z głosowaniem nad absolutorium dla prezydenta Częstochowy za ubiegły rok.

Informuje rzecznik w Urzędzie Miasta Włodzimierz Tutaj. Sporo miejsca w porządku czwartkowych obrad zajmują też kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, w tym dla Starego Miasta, Stradomia i Ostatniego Grosza. Wrócą też sprawozdania finansowe miejskich instytucji, w tym szpitala…

Dodaje rzecznik w UM Włodzimierz Tutaj. Porządek obrad przewiduje też działania osłonowe dla częstochowskich przedsiębiorców oraz miejską pomoc dla planowanych przez nich inwestycji. Obrady radnych można śledzić online od godz. 12.00 TUTAJ

 

XXIX zwyczajna Sesja

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. (BR.20.XXIX.20)
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. (BR.3.XXIX.20)
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.4.XXIX.20)
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie za 2019 rok.
13. Rozpatrzenie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
14. Rozpatrzenie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.21.XXIX.20)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.22.XXIX.20)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku. (BR.9.XXIX.20)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. (BR.18.XXIX.20)
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego. (BR.7.XXIX.20)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Karola Szymanowskiego. (BR.15.XXIX.20)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a. (BR.6.XXIX.20)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w pobliżu ul. Poleskiej. (BR.8.XXIX.20)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. (BR.19.XXIX.20)
24. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej. (BR.10.XXIX.20)
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki. (BR.11.XXIX.20)
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej. (BR.12.XXIX.20)
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką. (BR.14.XXIX.20)
28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. (BR.13.XXIX.20)
29. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.16.XXIX.20)
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. (BR.5.XXIX.20)
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Częstochowy do sieci European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis – MIASTA I REGIONY NA RZECZ POLEPSZENIA TRANSPORTU. (BR.17.XXIX.20)
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (BR.1.XXIX.20)
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Częstochowie. (BR.2.XXIX.20)
34. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
35. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 3 grudnia 2020