Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jeszcze do 7 grudnia nauczyciele mogą składać wnioski w ramach rządowego programu 500 +

Facebook Twitter

Wzór wniosku opublikowało na swoich stronach Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dofinansowanie może posłużyć na pokrycie w całości lub częściowo kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania do nauki zdalnej. Dofinansowanie będzie jednorazowe, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia br. 

fot. Alexas_Fotos / pixabay.com

Świadczenie należy się nauczycielom, w tym dyrektorom będącym nauczycielami, zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Przysługuje ono również osobom niebędącym nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia z uczniami na podstawie art. 15 ust. 2-6 ustawy – Prawo oświatowe.

Dofinansowanie nie jest uzależnione od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska. Są więc do niego uprawnieni nie tylko tzw. nauczyciele przedmiotowcy, ale m.in. nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

Wsparciem nie są objęci nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dofinansowanie będzie wypłacone w kwocie wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 500 zł.
Uwaga: od świadczenia nie jest odprowadzany podatek i składki na ubezpieczeni społeczne.
Jeżeli zakup nastąpił od 1 września do 20 listopada br. i brak jest imiennego dowodu zakupu to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz wypełnia się oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. Wszystkie zakupy po 20 listopada nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Jeśli nauczyciel pracuję w kilku szkołach, to wniosek składa do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj