StartWiadomość dnia Wiadomości

Jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej? Powalcz o stypendium!

600 uczniów może otrzymać wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie przez cały rok szkolny. Wyróżnieni zostaną głównie uzdolnieni w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. Wnioski można składać jeszcze przez miesiąc, do 21 października.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

  • uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • zamieszkiwanie w województwie śląskim;
  • uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

– w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego (w przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik powinien wynosić co najmniej 97,5% wszystkich możliwych do uzyskania punktów, tj. 39 pkt);

– w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

c) uzyskanie w roku szkolnym 2015/2016 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;

d) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.
Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (…);

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu zewnętrznego w roku 2014, dodatkowe punkty zostaną przyznane, jeśli uczeń uzyskał 100% możliwych do zdobycia punktów (tj. 40 pkt).

Zostaw komentarz