StartWiadomości

Jak się zachować gdy ruchem kieruje policjant? [FOTO]

Według przepisów ruchu drogowego, to sygnały wydawane przez stróżów prawa są na skrzyżowaniu najważniejsze. Ale to nie tylko policjant, ruchem może kierować także żołnierz żandarmerii wojskowej, funkcjonariusz Straży Granicznej czy strażnik miejski. I tak na przykład podniesienie ręki do góry oznacza, że kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, bo za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu. Obecnie osoba kierująca ruchem to rzadkość na naszych drogach, dlatego czujemy się nieswojo w takich sytuacjach. Najważniejsza jest ta zasada podstawowa: polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
Poza policjantem, polecenia lub sygnały na drodze może dawać:

 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 • funkcjonariusz Straży Granicznej;
 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
 • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
 • strażnik gminny (miejski);
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Na uwagę zasługuje także fakt, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Jak więc zachować się, gdy na skrzyżowanie wchodzi policjant? Co oznaczają wydawane przez niego polecenia? Sposób wykonywania poleceń i sygnałów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dostępne jest w załączniku – rozporzadzenie

Zostaw komentarz