Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Ho­no­ro­we odznaczenie dla orkiestry OSP w Żarkach

Facebook Twitter

Wyjątkowa odznaka dla Orkiestry Dętej OSP w Żarkach. Zespół otrzymał ho­no­ro­we odznaczenie - „Za­słu­żo­ny dla Kul­tu­ry Pol­skiej". Na­da­je się ją tym, któ­rzy two­rzą, upo­wszech­niają i chro­nią kul­tu­rę.

mat. prasowe

Ho­no­ro­we odznaczenie dla Orkiestry Dętej OSP w Żarkach

Wnio­sek zło­żył bur­mistrz mia­sta i gminy Kle­mens Pod­lej­ski. Została ona przekazana orkiestrze w imie­niu Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go Pio­tra Gliń­skie­go. Od­zna­cze­nie jest jednocześnie uho­no­ro­wa­niem 115-let­niej dzia­łal­no­ści lokalnej or­kie­stry przy żareckim OSP.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj