Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Częstochowa protestuje przeciwko nowemu sposobowi doręczania przesyłek przez Pocztę Polską

Facebook Twitter

Poczta Polska od kilku dni doręcza listy polecone bezpośrednio do skrzynek. Zmiana spowodowana epidemią koronawirusa nie podoba się władzom Częstochowy. Jak twierdzi magistrat, brak konieczności pokwitowania odbioru zaburza tok postępowań administracyjnych. Jest też niezgodne z umową jaką miasto podpisało z Pocztą Polską.

Na stronie częstochowskiego magistratu czytamy:

Miasto Częstochowa deklaruje otwartość na współpracę przy organizacji wyborów na Prezydenta RP, ale w granicach prawa. Nie może więc udostępnić Poczcie Polskiej list wyborców w odpowiedzi na przesłany wniosek, bo nie ma on podstaw w obecnie obowiązujących przepisach.

Korporacje samorządowe, jak i miasto Częstochowa dysponują wieloma prawnymi opiniami, które jednoznacznie na to wskazują. Co więcej, udostępnienie danych wyborców na polecenie Poczty – zdaniem autorów większości tych opinii – mogłoby narazić włodarzy miast i gmin na poważne sankcje prawne, wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Co warto podkreślić – taką wykładnię prezentują zarówno opinie zlecone przez Związek Miast Polskich czy Śląski Związek Gmin i Powiatów, jak i np. opinia Biura Analiz Sejmowych czy Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego i członków Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tymi opiniami można zapoznać się m.in. na stronie Związku Miast Polskich.

Na bazie opinii oraz po własnej analizie prawnej, w odpowiedzi na formalny wniosek Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców, który wpłynął do Urzędu Miasta Częstochowy 24 kwietnia, władze miasta odpowiedziały we wtorek, jak poniżej (cytujemy obszerne fragmenty wysłanego pisma):       
 
„(…) Urząd Miasta Częstochowy jest otwarty na niezbędną współpracę w zakresie prac mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz deklaruje pełne wsparcie w ramach obowiązujących przepisów prawa wyborczego oraz przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia rejestru wyborców.

Jesteśmy jednak zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a powołanie się przez Pocztę Polską S.A. (..) na brzmienie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (…) oraz decyzję (polecenie) Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (…), w opinii tak służb prawnych Urzędu Miasta Częstochowy, jak i zewnętrznych podmiotów (opinie prawne gremiów, w skład których wchodzą miasta i gminy, branżowych stowarzyszeń i fundacji oraz kancelarii prawnych) nie stanowią odpowiednich podstaw prawnych pozwalających jednostce samorządu terytorialnego na udostępnienie przedmiotowych danych Poczcie Polskiej S.A.

Zgodnie z obowiązującym na dzień 28 kwietnia 2020 r. stanem prawnym, to samorządy realizują zadania związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja br. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przekazują zadań z zakresu organizacji wyborów na rzecz Poczty Polskiej S.A. Nie ma również aktu prawnego, który przewidywałby głosowanie w trybie korespondencyjnym. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie ma zakończonej procedury ustawodawczej, tym samym nie może stanowić podstawy działania władzy publicznej.

Poczta Polska S.A. jako operator pocztowy może otrzymać dane osobowe pod warunkiem, że dane te byłyby potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP bądź były potrzebne w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Pierwsza przesłanka nie jest na dzisiaj spełniona, ponieważ odpowiednia ustawa nie została jeszcze uchwalona. Druga przesłanka natomiast wymaga – zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP – istnienia przepisów rangi ustawowej, które regulowałyby te obowiązki, a takiej ustawy nie ma. Zaznaczamy, że źródłem obowiązków po stronie operatora wyznaczonego, dotyczących realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie jest – zgodnie z art. 99 ustawy z 16 kwietnia – polecenie (decyzja czy inne rozstrzygnięcie) jakiegokolwiek organu administracji rządowej (bez względu na jego pozycję w strukturze administracji), lecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Ponadto przesłany wniosek dotyczy sporządzenia nowego rodzaju spisu wyborców, zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł według wyznaczonego we wniosku układu. Spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (…) zupełnie inaczej, a przepis art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania od nas sporządzania nowych rodzajów dokumentów. Samorządy sporządzają spis wyborców zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

W związku z powyższym oraz w świetle obowiązujących przepisów, brak jest podstaw prawnych do przekazania wnioskowanych danych.”

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 marca 2021