Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

20-lecie Polski w UE. Urząd Miasta przypomina największe projekty zrealizowane w mieście z dofinansowaniem unijnym

Facebook Twitter

W ciągu ostatnich dwóch dekad Częstochowa zrealizowała projekty o wartości blisko 3 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Teraz miasto stoi przed wyzwaniem efektywnego wykorzystania środków unijnych w nowej, skróconej perspektywie finansowej 2021-2027.

20-lecie Polski w UE.
fot.czestochowa.pl

20-lecie Polski w UE

Częstochowa, dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, przeszła przez znaczącą transformację w ciągu ostatnich 20 lat. Zrealizowano 277 projektów o łącznej wartości 2 mld 779 mln zł. Inwestycje te objęły szeroki zakres działań, od przebudowy układu komunikacyjnego, poprzez poprawę jakości transportu publicznego, aż po inwestycje oświatowe i rewitalizację miejskich przestrzeni.

Dzięki funduszom europejskim Częstochowa mogła również zainwestować w rozwój infrastruktury miejskiej, wspieranie przedsiębiorczości, przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz walkę z wykluczeniem społecznym.

Z okazji 20-lecia wejścia Polski do UE Urząd Miasta przypomina największe projekty zrealizowane w mieście z dofinansowaniem unijnym na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.  

 

Środki unijne 2004-2023 – zestawienie największych/wybranych projektów zrealizowanych przez Częstochowę:

Perspektywa 2004-2006:
26 projektów – 193,4 mln zł dofinansowania (wartość projektów ogółem 285 mln zł), w tym m.in.:
– oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie (ISPA/Fundusz Spójności) – 92 mln zł dofinansowania;
– usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie  wiadukt w ul. Jagiellońskiej (SPOT) – 26,2 mln zł;
– budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego – Agencja Rozwoju Regionalnego (SPO/WKP) – 22,3 mln zł
– budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – 14,2 mln zł
– rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie– Park im. S. Staszica, Park im. 3 Maja (ZPORR) – 11,9 mln zł
– Miejski System Informacji Turystycznej (ZPORR) – 3,2 mln zł

Perspektywa 2007-2013
131 projektów – 601 mln zł dofinansowania (wartość projektów ogółem 896 mln zł), w tym m.in.:
– budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno – 68,2 mln zł dofinansowania
– przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 oraz połączenie mostem z ul. Srebrną – 63,5 mln zł
– przebudowa DK-91 w Częstochowie (ul. Warszawska, Rędzińska) wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 – 49,2 mln zł
– zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii w Częstochowie MPK – 35 mln zł
– wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację alei Najświętszej Maryi Panny – 30,4 mln zł
– Hala Sportowa Częstochowa – wielofunkcyjna hala przy ul. Żużlowej – 29,4 mln zł
– rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. – 20,3 mln zł
– budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski – 19,5 mln zł
– rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – 17,8 mln zł
– rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej – 17,4 mln zł
– budowa Północnego Korytarza – etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego – 16,5 mln zł
– połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego – 13,9 mln zł
– e-usługi dla mieszkańców Częstochowy – 6,3 mln zł
– przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – 4,4 mln zł.

Perspektywa 2014-2020
115 projektów – 978 mln zł dofinansowania (wartość projektów ogółem 1 mld 510 mln zł), w tym m.in. (wartość dofinansowania):
– przebudowa alei Wojska Polskiego – 164 mln zł
– przebudowa linii tramwajowej i zakup taboru tramwajowego – 149 mln zł
– rozbudowa DK-46 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie – 85 mln zł
– odwodnienie dzielnic Grabówka, Kiedrzyn, Północ – 64 mln zł
– termomodernizacja obiektów miejskich szkół i sportowych, w tym: 18 szkół, basenu (przy alei Niepodległości) i hali sportowej Częstochowianki – 53,5 mln zł
– zakup 52 niskoemisyjnych autobusów – 39 mln zł
– budowa przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna – 37 mln zł
– 3 węzły przesiadkowe przy dworcach kolejowych – 28 mln zł
– przebudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy w ramach rewitalizacji Starego Rynku – 17 mln zł
– 5 edycji projektu „Zawodowa współpraca” polegającego na dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy – 20 mln zł
– projekty edukacyjne, w tym „Dostępna szkoła” czy „Stawiamy na rozwój”, a także „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Miasto Częstochowa” – 15 mln zł
– 3 edycje projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” umożliwiającego powrót rodziców do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka – 4,8 mln zł.

Perspektywa 2021-2027
Na razie 5 projektów – 54 mln zł dofinansowania (wartość projektów ogółem 89 mln zł), w tym dodatkowe środki na przebudowę alei Wojska Polskiego z Instrumentu Łącząc Europę – oprócz środków pozyskanych wcześniej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Dwa projekty niedawno zostały rozpoczęte:
– „Czas na staż” – dofinansowanie 3,8 mln zł na organizację staży uczniowskich u pracodawców.
– projekt szkoleniowy „Sprawny Urząd” – dla subregionu, w tym Częstochowy, pozyskane 4,3 mln zł.
Obecnie są składane lub przygotowane do składania kolejne miejskie projekty w ramach perspektywy 2021-2027.

Na podstawie informacji z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Źródło: UM Częstochowa

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj